با استعانت از خداوند متعال برآن شدیم تا در این سایت مسائل و پرسش ها و پاسخ های دینی و مذهبی را گرد هم آوریم تا کمک کوچکی باشد به عزیزان