استخاره در لغت به معنی طلب خیر از خداوند کردن است؛ خداوندی که جهان آفرینش در قبضه ق...

Read More

استخاره

لغت توکل ، به معنای وکیل گرفتن و دیگری را به وکالت درآوردن است ، که این معنی به تکیه ...

Read More

شرایط توکل چیست؟